Procesinleiding volgens KEI

afbeelding_KEI_websiteNa jaren van voorbereiding en enkele keren uitstel wordt de digitalisering van de Rechtspraak nu stukje bij beetje ingevoerd.

In november is de zogenoemde pre-pilot gestart met het digitaal procederen bij de Rechtbanken Utrecht en Gelderland. In het voorjaar van 2017 zal de pilot beginnen met echte zaken. In het najaar van 2017 zullen de overige Rechtbanken volgen, waarna in juli 2018 de sector Kanton aan de beurt is.

 

Hoe ziet de nieuwe procesinleiding eruit?

Volgens de huidige regels worden zaken ingeleid met een dagvaarding of verzoekschrift. Zowel de dagvaardingsprocedure als de verzoekschriftprocedure zal vervallen en worden vervangen door een ‘vorderingsprocedure’. Deze vorderingsprocedure wordt op een geheel nieuwe manier ingeleid. De eiser kan drie keuzes maken; eerst de procesinleiding indienen en zelf de verweerder oproepen, eerst de procesinleiding indienen en door een deurwaarder laten betekenen of eerst de procesinleiding door de deurwaarder laten betekenen en daarna indienen.

 

Optie 1: Eerst de procesinleiding indienen en zelf de verweerder oproepen (112 Rv)

Via Mijn Rechtspraak moet via een webformulier een ‘procesinleiding’ worden ingediend. In deze procesinleiding wordt de dag opgenomen, waarop de verweerder uiterlijk kan verschijnen. Deze dag mag de eiser zelf kiezen, maar zal tussen vier weken en zes maanden na de indiening van de procesinleiding moeten liggen. Er wordt automatisch een ‘oproepingsbericht’ gegenereerd dat binnen twee weken na de indiening aan de verweerder moet worden gestuurd. In deze oproeping staat de termijn waarbinnen een verweerschrift moet worden ingediend, in Kantonzaken binnen vier weken en in Rechtbankzaken binnen zes weken na verschijning.

 

Geen verstek als oproepingsbericht niet is betekend

Als het oproepingsbericht niet door een deurwaarder wordt betekend en de verweerder niet verschijnt, zal tegen deze verweerder geen verstek worden verleend. Om te voorkomen dat de vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard, moet het oproepingsbericht alsnog door een deurwaarder worden betekend. Dit moet binnen twee weken na de laatste dag dat de verweerder kon verschijnen. De verschijningstermijn wordt dan verlengd met vier weken gerekend vanaf de oorspronkelijke verschijningsdatum.

 

Optie 2: Eerst de procesinleiding indienen en door een deurwaarder laten betekenen (112 Rv)

De eiser kan er ook voor kiezen om niet zelf de oproep te verzorgen, maar de procesinleiding en het oproepingsbericht door een deurwaarder aan de verweerder te laten betekenen. In dat geval zal bij niet verschijnen direct verstek worden verleend.

 

Optie 3: Eerst de procesinleiding laten betekenen (113 Rv)

De eiser kan er ook voor kiezen om de procesinleiding voor indiening door een deurwaarder te laten betekenen. De deurwaarder stelt dan het oproepingsbericht op en neemt de procesinleiding hierin op. De dag waarop de verweerder uiterlijk kan verschijnen wordt hierin ook opgenomen en ligt binnen twee weken en zes maanden na betekening van de procesinleiding. De uiterste termijn voor het indienen van het verweerschrift is ook weer binnen vier weken na verschijning in Kantonzaken en binnen zes weken na verschijning in Rechtbankzaken. Het exploot van betekening, het oproepingsbericht en de procesinleiding moeten binnen vijf werkdagen na betekening worden geüpload via Mijn Rechtspraak. Als de verweerder niet verschijnt zal verstek worden verleend.

 

Verschillen en gevolgen

De verschillen tussen de diverse vormen van oproepen komen vooral tot uiting in de doorlooptijden van de procedure. Als eerst de procesinleiding wordt ingediend, duurt een procedure minimaal vier weken. Als de oproeping niet door een deurwaarder wordt betekend en de verweerder niet verschijnt, is dit zelfs acht weken. Als de procesinleiding al voor indiening wordt betekend is de doorlooptijd voordat verstek wordt verleend twee weken.

De wetgever heeft er voor gekozen om aan de verweerder die niet formeel is opgeroepen en niet in de procedure verschijnt, géén verstek te verlenen. Er is dan namelijk geen zekerheid dat de oproeping de verweerder daadwerkelijk heeft bereikt. De deurwaarder controleert, als hij overgaat tot betekening volgens artikel 113 Rv. vóór die betekening de adresgegevens van de verweerder in de BRP of KvK. Dat is de reden dat bij een niet verschenen verweerder wél  verstek wordt verleend als de oproep door een deurwaarder heeft plaatsgevonden.

 

Waarom kiezen voor een oproep door de deurwaarder

De doorlooptijden van de procedures waarbij de procesinleiding door de deurwaarder is betekend zijn veel korter. Het adres wordt gecontroleerd en de deurwaarder controleert ter plaatse of de verweerder er ook daadwerkelijk woont. Ook zal voor betekening van de oproep het Centraal Digitaal Beslagregister worden gecontroleerd. Bovendien kan de deurwaarder ter plaatse met de verweerder in gesprek om de zaak alsnog op te lossen voordat de procedure plaatsvindt. Op basis van het advies van de deurwaarder kan worden besloten om de procesinleiding niet in te dienen. Aangezien bij intrekking van een zaak nadat de procesinleiding is ingediend al (een deel van) het griffierecht is verschuldigd, kan dit veel onnodige kosten voorkomen.

De kosten van deze oproep zijn 79,81 euro exclusief btw (huidige tarief volgens Btag). Deze kosten worden volgens de parlementaire geschiedenis niet als onnodige kosten aangemerkt en dus geliquideerd.

Al met al geeft de betekening door de deurwaarder meer zekerheid, meer snelheid en een beter inzicht in de verhaalbaarheid van de vordering.

 

KEI

Deze blog is geschreven door Ruud van Mil, manager afdeling Ambtelijk binnen Janssen & Janssen.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?