KEI: procesinleiding en oproepingsbericht

Procesinleiding volgens KEIOp 1 maart 2017 zal het digitaal procederen bij de Hoge Raad in werking treden. Nieuwe zaken moeten vanaf dat moment worden ingeleid met een procesinleiding. Inmiddels loopt de pre-pilot bij de Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, sector civiel. Volgens planning moet daar vanaf 1 mei verplicht digitaal geprocedeerd gaan worden. Vooralsnog staat de invoering bij alle Rechtbanken eind 2017 gepland.

 

Formaliteiten en termijnen

Eerder schreef ik al een blog over de drie verschillende manieren om de verweerder op te roepen en de verschillen daartussen. Waar in de huidige dagvaardingsprocedure één exploot wordt opgesteld, worden in het nieuwe procesrecht bij alle manieren van oproepen een procesinleiding en een oproepingsbericht opgesteld. Afhankelijk van de manier van oproepen wordt er ook nog een exploot of informeel stuk opgesteld waarmee de verweerder wordt opgeroepen. De formaliteiten van de huidige dagvaarding zijn opgeknipt en verdeeld over de nieuwe stukken.

Daarin worden ook verschillende termijnen gehanteerd, afhankelijk van de weg die wordt gekozen. Zoals ook in het huidige procesrecht geldt, kan overschrijding van een termijn verstrekkende gevolgen hebben. Wie bepaalt die termijnen en hoe zorg je dat ze niet worden overschreden?

 

Procesinleiding

De advocaat stelt de procesinleiding op en dient deze in (art 112 Rv) via ‘Mijn Rechtspraak’. De uiterste verschijningsdatum is dan minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden na de indiening. De advocaat bepaalt zelf welke dag, binnen deze termijn, hij in de procesinleiding opneemt. De huidige vaste rolzittingen vervallen. Daarvoor in de plaats komt een systeem waarbij doorlopend verschijningstermijnen aflopen in verschillende zaken. In het oproepingsbericht dat wordt gegenereerd wordt de uiterste verschijningsdatum overgenomen en wordt een code opgenomen waarmee de advocaat van de verweerder zich kan stellen via ‘Mijn Rechtspraak’.

Als de advocaat van de eiser er voor kiest om de verweerder via de informele weg op te roepen en de verweerder verschijnt niet, zal deze alsnog binnen twee weken na de oorspronkelijk uiterste verschijningsdatum moeten worden opgeroepen door de deurwaarder.

Hoewel de verschijningstermijn wordt verlengd met 4 weken, moet wel de oorspronkelijke procesinleiding en het oorspronkelijke oproepingsbericht worden betekend. Aangezien de verschijningstermijn in deze stukken is opgenomen, zorgt de deurwaarder voor de nodige aanpassingen en aanvullingen.

Het exploot van betekening moet uiterlijk op de laatste dag voor het verstrijken van de verschijningstermijn door de advocaat worden ingediend.

Als de oproeping van de verweerder bij exploot niet binnen 2 weken na de oorspronkelijke verschijningsdatum plaatsvindt, wordt de eiser niet-ontvankelijk verklaard.

 

Oproepingsbericht

De advocaat die er voor kiest om eerst het oproepingsbericht te laten betekenen, voordat de procesinleiding wordt ingediend, kan kiezen voor een kortere verschijningstermijn van minimaal 2 weken. Aandachtspunt hierbij is wel dat deze termijn wordt berekend vanaf het moment van betekenen. Als er op een zo kort mogelijke termijn moet worden opgeroepen, vraagt dit dus goede afstemming tussen advocaat en deurwaarder.

De deurwaarder stelt het oproepingsbericht op, neemt hierin de inhoud van de door de advocaat opgestelde procesinleiding op en betekent deze bij exploot. In het oproepingsbericht neemt de deurwaarder een code op waarmee de advocaat van de verweerder zich kan stellen via ‘Mijn Rechtspraak’. De advocaat van de eiser moet alle stukken binnen 5 werkdagen na betekening indienen. Bij overschrijding van deze termijn zal de eiser niet-ontvankelijk worden verklaard.

 

Hoge Raad

Waar de Rechtbanken gefaseerd overgaan op het digitaal procederen, gaat de Hoge Raad op 1 maart 2017 in één keer over. Inmiddels is het procesreglement voor digitale cassatie gepubliceerd. Opvallend is dat daarin is opgenomen dat in de procesinleiding de verweerder er op moet worden gewezen dat de zaken worden behandeld op vrijdagen om 10.00 uur.

Overigens is de voorafgaande betekening van het oproepingsbericht van art 113 Rv bij cassatie uitgesloten. Deze procedure begint dus altijd met het indienen van de procesinleiding.

 

Goed opletten

Met het invoeren van het digitaal procederen bij de Hoge Raad wordt een volgende stap gezet in de invoering van KEI. Het effect van deze wijziging is relatief klein in verhouding tot de geplande uitrol over de Rechtbanken. Deze veranderingen zorgen er wel voor dat er verschillende procedures naast elkaar bestaan en het steeds belangrijker wordt om goed te controleren op welke manier een procedure gestart moet worden en wat de vereisten daarvoor zijn.

 

Deze blog is geschreven door Ruud van Mil, manager afdeling Ambtelijk binnen Janssen & Janssen.

 


 

Cursus KEI in de praktijk

Donderdag 6 april organiseren wij de cursus 'KEI in de praktijk'. In deze cursus van 4 uur leert u alles over KEI en het toepassen van deze nieuwe regelgeving in de praktijk. Voor deze cursus kunnen door de NOvA PO-punten worden toegekend voor de advocatuur. Meld u direct aan: http://bit.ly/2kQFdNW

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?