Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Privacyverklaring

We maken een onderscheid tussen een privacyverklaring voor onze opdrachtgevers en één voor onze klant-debiteuren.

Op deze pagina vind je de privacyverklaring voor opdrachtgevers. Voor de privacyverklaring voor klant-debiteuren ga je naar deze pagina.

Privacyverklaring Janssen & Janssen voor opdrachtgevers

Toelichting

Eén van de uitgangspunten van de AVG is transparantie. Betrokkenen moeten kunnen weten welke en hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt. Onder de AVG is het daarom verplicht met een privacyverklaring te communiceren welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom, hoe deze worden beveiligd, bewaartermijnen en hoe de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. Daarnaast stelt de AVG eisen aan de leesbaarheid voor betrokkene.

1. Inleiding

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken we persoonsgegevens van de medewerkers en eventuele inleenkrachten van de opdrachtgever (hierna: persoonsgegevens van opdrachtgevers). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

Janssen & Janssen cs Gerechtsdeurwaardersis verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving.

 • Zie voor een overzicht van alle wetten en regels onderaan deze pagina.

Onze contactgegevens

Janssen & Janssen cs Gerechtsdeurwaarders

Avignonlaan 9

5627 GA Eindhoven

Zie hier voor de (overige) vestigingen

2. Van wie we persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de medewerkers en inleenkrachten werkzaam bij of handelend in naam van opdrachtgever. Het gaat dan om de medewerkers waarmee we zakelijke contacten onderhouden. Of in de operationele afstemming over de opdracht contact hebben.

3. Waarom we gegevens verzamelen

Als opdrachtnemer registreren en onderhouden we persoonsgegevens van de medewerkers van opdrachtgever (contactpersoon). Deze gegevens worden gebruikt om in contact te komen, zakelijke afspraken te maken, in dossier om dossiergegevens uit te wisselen en over uitvoering te communiceren en/of afstemming te zoeken. Waar wordt gecommuniceerd, leggen we vast met wie die communicatie heeft plaatsgevonden.

4. Door ons verwerkte gegevens

4.1. Door de contactpersoon verstrekte gegevens

Bij het aangaan van een zakelijke relatie – startend vanaf het aanvragen van informatie, tot en met de contacten die er zijn bij de behandeling van dossiers – leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast. Dit betreft naam, functietitel, e-mailadres en direct (mobiel) telefoonnummer.

Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen we om toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij jouw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is.

4.2. Opnemen van telefoongesprekken

Voor verbetering van onze dienstverlening en voor trainingsdoeleinden nemen we telefoongesprekken van ons Klant Contact Center op. We kunnen deze telefoongesprekken terugluisteren. De opgenomen telefoongesprekken worden na 30 dagen gewist.

4.3. Cameratoezicht en kantoorbezoek

We hebben voor de veiligheid van onze medewerkers cameratoezicht bij de balie in ons kantoor te Eindhoven. Deze beelden worden na 48 uur gewist.

Bij bezoek aan ons kantoor registreren we de naam van de bezoeker.

5. Grondslag voor de gegevensverwerking

We verwerken de gegevens van contactpersonen van de opdrachtgever op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Ook de verwerkingen in voorbereiding op een overeenkomst vallen hieronder. Daarnaast verwerken we gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang dat we als commerciële partij hebben.

 • Zie voor de details over waarom we gegevens van je mogen gebruiken onderaan deze pagina.

6. Met wie we gegevens delen

Naam en e-mailadres delen we met de externe systeembeheerder om toegangsrechten van het opdrachtgeversportal in te richten.

7. Hoe we gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens van contactpersonen te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat jouw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

8. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. Voor zover het fiscale gegevens betreft is deze bewaartermijn 7 jaar.

Omdat we voor dossierinformatie een bewaartermijn hebben van 10 jaar, worden persoonsgegevens in dossiers gedurende 10 jaar na sluiting van dossiers bewaard.

De bewaartermijn van andere persoonsgegevens van contactpersonen eindigt 1 jaar na einde van het laatste contactmoment.

9. Welke rechten je hebt

Inzagerecht

De contactpersoon heeft het recht op inzage van de over hem of haar verwerkte gegevens. Deze vraag kan de contactpersoon stellen per e-mail aan de functionaris gegevensbescherming. We sturen dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van de contactpersoon hebben.

Recht op correctie

De contactpersoon mag ons vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door.

Bezwaar tegen het verwerken van jouw gegevens

De contactpersoon kan bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die verwerking direct beëindigen. In andere situaties hebben we veelal de verplichting of een andere grondslag om de persoonsgegevens te blijven gebruiken.

Recht op dataportabiliteit

Waar het persoonsgegevens betreft die digitaal zijn en die we verwerken met toestemming van de contactpersoon of uit gronde van de uitvoering van een overeenkomst heeft de contactpersoon het recht om te vragen deze gegevens in een digitaal bestand te verzamelen en aan hem of haar of een derde partij over te dragen.

Recht op wissen van gegevens

De contactpersoon heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die direct verwijderen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen een verzoek altijd zorgvuldig bekijken en verzoeker laten weten of we de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de reden van op.

Deze vragen uit deze afdeling kan de contactpersoon stellen per post of per e-mail aan de functionaris gegevensbescherming.

10. Verdere informatie en vragen

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we op juiste wijze met persoonsgegevens omgaan en deze adequaat beschermen. Bij vragen kun je bij hem terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Naam : Ruud van Mil

Organisatie : Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders

Adres : Avignonlaan 9, 5627 GA, Eindhoven

Telefoon : 088 - 730 34 37

E-mailadres : FG@janssen-janssen.nl

11. Hoe je een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van jou verzamelen en je ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met jouw gegevens omgaan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 30 (alleen op afspraak)

2594 AV Den Haag

Postadres : Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon : 0900 - 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden : op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

12. Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen

Wetten en regels

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

 • Gerechtsdeurwaarderswet

 • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders

 • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit

 • Wet Basisregistratie Personen

 • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens

 • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens

 • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens

 • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken

 • Beleidsregels AP Cameratoezicht

Grondslagen

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.

 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.

 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Lijst met persoonsgegevens die we verwerken

 • a. naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, e-mailadres;

 • b. BRP-nummer, BSN en andere identificerende gegevens;

 • c. gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;

 • d. gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties, of transacties in zaken die van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij òf krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;

 • e. gegevens over de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;

 • f. andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.