‘Er is vaak meer mogelijk dan je op papier zou denken’

Michelle Oudeboon is als specialist huurincasso bij Woonstichting ’thuis medeverantwoordelijk voor het oplossen en voorkomen van huurachterstanden. De afdeling bestaat uit drie medewerkers en gemiddeld heeft ‘thuis tussen de 0,5 en 0,55 procent huurachterstand. Dat klinkt als een laag percentage maar het kan, zeker in individuele gevallen, om flinke bedragen gaan. Michelle vertelt hoe belangrijk het is om persoonlijk contact met huurders te blijven onderhouden. Juist als het spannend wordt…

Woonstichting ‘thuis heeft 140 medewerkers en heeft het beheer over 11.000 woningen in Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre en Son en Breugel. De corporatie is een fusie van 7 jaar geleden tussen Woningcorporaties Domein uit Eindhoven en Aert Swaens uit Veldhoven. Aert Swaens werkte al met Janssen & Janssen en van daaruit is de samenwerking gebleven. Deze bevalt nog altijd goed.

Inschakeling buurtbeheerder als contactmaker
Michelle heeft dagelijks contact met Janssen & Janssen. Ze licht de werkwijze van ‘thuis toe: “In de regel geven we geen dossiers uit handen als we de klant niet persoonlijk hebben gesproken. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat is wel het streven. Ook de buurtbeheerder speelt daarin een rol als contact lastig tot stand komt.” Lukt het echt niet of komen huurders structureel hun afspraken niet na, dan schakelt ‘thuis met Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders.

Elke situatie is anders

Je kunt wel een bepaalde werkwijze hanteren, maar je kunt niet dezelfde procedure klakkeloos op elke situatie loslaten. Juist niet. Met Janssen & Janssen is uitgebreid gesproken over een goed proces .Een proces waarbij een oplossing voor de huurder centraal staat. Janssen & Janssen heeft hierin goed meegedacht. Gebleken is dat de key tot succes persoonlijk contact is.

Erg fijn dat onze samenwerkingspartner Janssen & Janssen hier hetzelfde over denkt. Michelle vervolgt: “Eigenlijk hebben we twee manieren hoe we met Janssen & Janssen samenwerken. Janssen & Janssen stuurt de 14-dagen brief en probeert binnen deze termijn alsnog een betalingsregeling te treffen tussen huurder en ’thuis zonder dat dit extra kosten voor de huurder met zich meebrengt. Of ze komen in actie op het moment dat eerdere regelingen niet werden nagekomen en nemen daarbij de incassoprocedure over. Maar ook in al deze situaties helpt het enorm als er ook altijd persoonlijk contact is.” Soms is het onwil, maar heel vaak onmacht of onkunde, zo blijkt in de praktijk. Het is dan van belang om de huurder op een juiste manier te benaderen, en dat kan zijn door het inschakelen van Janssen & Janssen.

Samen op zoek naar een oplossing

“Vreemde ogen dwingen en extra uitleg is soms gewoon nodig. Of mensen zitten in een scheiding, schaamte over de eigen financiële situatie, zijn hun baan kwijt… en dan kan in een persoonlijk overleg zomaar een oplossing gevonden worden”, zegt Michelle. ‘thuis probeert in persoonlijk contact te komen met de huurder voor dat het dossier wordt overgedragen aan Janssen & Janssen. Maar ook na overdracht weet ‘thuis dat de huurder in goede handen is. Ook Janssen & Janssen doet er namelijk nog alles aan om in persoonlijk contact te komen. Doordat hier één lijn wordt getrokken, is de kans op een oplossing het grootst.

Met de juiste aanpak in de minnelijke fase blijven

Zo was er een Oost-Europees arbeidsmigrantengezin die ook door de taalbarrière niet precies wisten hoe het werkt. Ze gingen de mist in met betalingen bij een andere corporatie en er was al beslag gelegd .Met deze al forse oude huurachterstand kwamen ze via een omweg bij ‘thuis en ook daar ontstond een huurachterstand. Michelle heeft dit gezin op kantoor uitgenodigd en is het gesprek aangegaan. Door deze persoonlijke aanpak, zijn de huurders hoge kosten bespaard gebleven, want er kwam een oplossing in de minnelijke fase en inmiddels is dit dossier succesvol afgesloten.

Persoonlijk overleg loont

Andere zaak. Een man met een heel goed inkomen, kwam in de problemen door schulden. Uiteindelijk werd er een ontruimingsvonnis gehaald. Maar Michelle legt uit hoe ze een ontruiming konden voorkomen: “Uiteindelijk hebben we in overleg met de huurder geregeld dat hij met een laatste kans-regeling in zijn woning kon blijven wonen. Onder andere door afspraken met zijn werkgever te maken, waarbij de huurdirect op het salaris werd ingehouden.” Waarmee Michelle met gevoel voor de realiteit afsluit: “Soms heb je een stok achter de deur nodig en soms moet je juist heel zorgvuldig te werk gaan en een goede inschatting maken van de situatie. Het is niet zwart of wit. Maar altijd moet je het gesprek aangaan, want dan blijkt er heel vaak meer mogelijk dan je op papier had gedacht.”