Wetswijziging Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) over vroegsignalering

IMG 3688
  • 04-01-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2021 vindt er een Wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) plaats. Ook wel vroegsignalering genoemd. Wat betekent deze wijziging voor verhuurders of beheerders?

Wat is het doel?

Nu is de praktijk nog dat veel mensen ongeveer 5 jaar wachten voordat ze hulp vragen. Op dat moment zijn er gemiddeld al 14 schuldeisers en is de schuld opgelopen tot 40.000 euro. Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen.

De wet

De wet legt de gemeenten de verplichting op om aan vroegsignalering te doen. In de wet is ook geregeld dat vaste lasten partners signalen mogen – en moeten – uitwisselen over bewoners die betalingsachterstanden hebben en als het hen niet lukt de huurachterstand te incasseren. Dit betreffen leveranciers van water, elektriciteit, gas, warmte, zorgverzekering en verhuurders.

De rol van de rechter

In de wet is geen sanctie op het niet melden neergelegd. Je kunt dan ook geen boete krijgen als je geen signalen doorgeeft aan de gemeente over bewoners met huurachterstanden. De verwachting is wel dat de rechter de vroegsignalering van schulden gaat betrekken bij de afweging of een huisuitzetting te rechtvaardigen is. Hoe dit er in de praktijk gaat uitzien moet blijken na 1 januari 2021.

Uitwerking van de uitwisseling

Om kaders te bieden voor de uitvoering van vroegsignalering is door de NVVK in samenwerking met landelijke partners op het gebied van de vaste lasten een convenant en een model overeenkomst opgesteld. Dit convenant is op 10 november 2020 getekend door onder andere de VNG en Aedes.

Het doel van het convenant is:

• Uniformering van de uitvoeringsafspraken over vroegsignalering.

• Voorkomen en oplossen betalingsachterstanden en escalaties; toekomst zonder (problematische) schulden.

• Hervatten van (toekomstige) betalingsverplichtingen.

Het uitgangspunt is hierbij volledige betaling van schulden aan de vaste lasten partners (eventueel via een schuldenregeling).

Sociale incasso

De vaste lasten partners zijn verplicht zelf sociale incasso uit te voeren. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:

• Er is minimaal één schriftelijke betalingsherinnering verstuurd.

• De partner heeft zich ingespannen om in persoonlijk contact te komen om achterstanden te voorkomen of op te lossen; bijvoorbeeld via een betalingsregeling.

• De partner heeft de klant gewezen op mogelijkheden van schuldhulpverlening.

• De partner heeft de klant aangeboden de gegevens door te geven aan de gemeente en hier heeft de klant geen bezwaar op gemaakt.

Na de uitgevoerde sociale incasso moet het signaal aan de gemeente worden gegeven.

Incassoproces van de verhuurder

Naast de afspraken over sociale incasso zijn er ook afspraken gemaakt over het incassoproces als de bewoner het hulpaanbod accepteert. Tot die tijd kan het proces gewoon doorlopen.

Na acceptatie van hulp geldt:

Als:

• het signaal is gegeven,

• en het hulpaanbod wordt geaccepteerd,

• en dit resultaat is teruggekoppeld aan vaste lasten partner(s),

• en nieuwe financiële verplichtingen aan vaste lasten partner(s) worden voldaan,

dan wordt incassobeleid opgeschort en worden geen verdere incassokosten in rekening gebracht over het gehele bedrag.

Als dit van toepassing is dan zal de vaste lasten partner na terugkoppeling zo snel mogelijk:

• Het incassoproces voor maximaal 30 dagen opschorten, en

• uitstel verlenen van maximaal 30 dagen op het in rekening brengen van verdere buitengerechtelijke incassokosten, en

• het traject voor maximaal 30 dagen on hold zetten bij derden (incassobureau en/of deurwaarder).

Als er nieuwe betalingsachterstanden ontstaan zonder dat hierover contact is geweest of informatie is ontvangen, kunnen incassomaatregelen gestart worden. Ook voor oude vorderingen kunnen deze dan worden hervat.