Veelgestelde vragen KEI

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen rondom de invoering van KEI:

Veelgestelde vragen

Wat is de planning van KEI?

De planning van de invoering van KEI ziet er als volgt uit:

 

 • 1 maart 2017: Verplicht digitaal procederen bij de Hoge Raad.

 • 1 juni 2017: Civiel 1.0: Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging. Op dit moment loopt een vrijwillige prepilot bij de Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf 1 juni zal dit verplicht zijn.

 • 1 januari 2018  Civiel 1.0: Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging. Alle Rechtbanken.

 • Medio 2018 : Civiel 2.0: Vordering in hoger beroep.

 • Medio 2019 Civiel 3.0: Vordering zonder verplichte procesvertegenwoordiging (kanton).

 • Begin 2020: Civiel 4.0: Verzoek.

 • Begin 2021: Civiel 5.0: Kort geding.

Begrippenlijst

Eiser

De benaming eiser is onder KEI gelijk gebleven aan het huidige procesrecht

 

Verweerder

De huidige gedaagde

 

Procesinleiding

Onder KEI verdwijnt de dagvaarding. Daarvoor in de plaats komen de procesinleiding en het oproepingsbericht. De procesinleiding het materiele deel van de voormalige dagvaarding, de partijen, de bevoegde rechter en de laatste dag waarop de verweerder kan verschijnen.

 

Oproepingsbericht

Onder KEI verdwijnt de dagvaarding. Daarvoor in de plaats komen de procesinleiding en het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht wordt door de griffier opgesteld en bevat een aantal formaliteiten uit de voormalige dagvaarding en de dag waarop de verweerder als laatste zijn verweerschrift kan indienen.

 

Exploot

De dagvaarding in het huidige procesrecht wordt altijd door een deurwaarder betekend. Onder KEI heeft de eiser de keuze tussen het inschakelen van een deurwaarder of het ‘op andere wijze’ bezorgen.

 

Verschijnen

De verweerder kan in zaken voor de kantonrechter de griffie schriftelijk melden dat hij in de procedure betrokken wenst te worden. In zaken voor de Voorzieningenrechter kan hij verschijnen op de mondelinge behandeling. In alle overige zaken verschijnt de verweerder door advocaat te stellen.

 

Uiterste verschijningsdatum

De eiser bepaalt op welke termijn de verweerder uiterlijk kan verschijnen. Deze termijn varieert van een minimum van twee weken tot een maximum van twaalf maanden, al naar gelang de manier van oproepen en het land waar de verweerder woont.

 

Verweerschrift

De huidige conclusie van antwoord.

 

Tegenvordering

De huidige eis in reconventie.

 

Mondelinge behandeling

De huidige terechtzitting.

Bevoegde rechter

De bevoegdheid (zowel absoluut als relatief) van de rechter verandert niet onder KEI.

Aanhangigheid procedure

Een procedure is aanhangig vanaf het moment van indienen van de procesinleiding (art 125 Rv). Vanaf dat moment is ook griffierecht verschuldigd, zelfs als de procedure wordt ingetrokken voordat de verweerder verschijnt.

Griffierechten

Griffierecht is verschuldigd vanaf het moment van indienen van de procesinleiding. Als een zaak wordt ingetrokken voordat de verweerder verschijnt of had moeten verschijnen is 1/3 van het griffierecht verschuldigd, met een maximum van € 75,00 voor onvermogenden, € 250,00 voor natuurlijke personen en € 500,00 voor rechtspersonen (art 11 nieuw WGBZ).

Indienen stukken – ontvangst

Stukken moeten elektronisch worden ingediend (art 30c Rv). Bij Rechtbanken via ‘Mijn Rechtspraak’, bij de Hoge Raad via ‘Mijn Zaak Hoge Raad’. Voor natuurlijke personen die procederen zonder procesvertegenwoordiging geldt deze verplichting niet. Berichten gelden als ontvangen op het moment dat deze het digitale systeem voor gegevensverwerking van de gerechten hebben bereikt (art 30d lid 1 RV). De ontvangst van stukken die door de rechter aan een partij zijn verzonden is het tijdstip waarop door de rechter een kennisgeving aan deze partij is verzonden (art 30d lid 2 Rv).

Anticipatie

Anticipatie is onder KEI niet meer mogelijk en ook niet meer nodig. In het huidige procesrecht wordt de gedaagde opgeroepen tegen een vaste zittingsdatum die ver in de toekomst kan liggen. Onder KEI wordt een verweerder opgeroepen te verschijnen waarbij een uiterste termijn wordt gesteld. Deze termijn kan ver in de toekomst liggen, maar verschijnen en een verweerschrift indienen kan op elk moment dat de verweerder wenst.

Wijze van verschijnen

Bij kantonzaken kan een verweerder verschijnen door schriftelijk aan de griffie te berichten dat hij in de procedure betrokken wenst te worden of door een verweerschrift in te dienen. Bij zaken voor de Voorzieningenrechter verschijnt een verweerder door op de mondelinge behandeling te verschijnen. In alle overige zaken verschijnt de verweerder door binnen de door de eiser gestelde termijn advocaat te stellen.

Verstek

Aan de verweerder wordt verstek verleend wanneer hij niet verschijnt nadat het oproepingsbericht aan hem is betekend of wanneer hij het griffierecht niet betaalt (art 139 Rv). Het verschil met het oude procesrecht is dat een eiser onder KEI een verweerder ook informeel kan oproepen. Als een verweerder na een informele oproep niet verschijnt, zal er geen verstek worden verleend, maar moet de eiser de verweerder alsnog bij exploot laten oproepen.

Verzet

Als een verweerder bij verstek is veroordeeld kan hij in verzet gaan door binnen vier weken na betekening van het vonnis of een daad van bekendheid een oproepingsbericht bij exploot te laten betekenen (art 143 Rv). In dat geval kan dus alleen de procedure van art 113 Rv gevolgd worden en geldt de mogelijkheid van art 112 Rv niet.

Verweer

Binnen de daarvoor geldende termijn kan een verweerder schriftelijk een verweerschrift indienen (art 30i lid 1 Rv). In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen kan het verweer mondeling bij de rechter worden gevoerd (art 30i lid 2 Rv). Bij dit laatste ontstaat hiermee de bijzonderheid dat verweerders elk willekeurig moment bij de kantonrechter kunnen verschijnen. In het huidige procesrecht worden gedaagden opgeroepen voor een zitting op een specifiek tijdstip op een vaste dag. Onder KEI wordt een verweerder een uiterste termijn gegeven om een verweerschrift in te dienen. Dat kan op elk willekeurig moment voor het verstrijken van de termijn.

Repliek en dupliek

Onder KEI bestaat nog maar één schriftelijke ronde (procesinleiding en verweerschrift). Daarna volgt de mondelinge behandeling. Repliek en dupliek bestaan onder KEI niet meer.

Mondelinge behandeling

Na het verschijnen van de verweerder in de procedure wordt zo spoedig mogelijk een mondelinge behandeling bepaald. Deze wordt gepland op een termijn van minimaal drie weken na de dag waarop als laatste het verweerschrift kan worden ingediend (art 30j Rv). In de praktijk zal de mondelinge behandeling ongeveer negen weken na het verschijnen van de verweerder plaatsvinden.

Buitenlandse verweerders

De verschijningstermijn van verweerders die volgens de EU-betekeningsverordeining moeten worden opgeroepen bedraagt minimaal vier weken. De termijn begint pas te lopen op het moment dat het oproepingsbericht aan de verweerder is betekend of aan hem is kennisgegeven door de buitenlandse instantie. In de stukken wordt dan ook de termijn van verschijning opgenomen in plaats van een uiterste datum (art 115 lid 1 RV).

Buitenlandse verweerders waarop de EU-betekeningsverordening niet van toepassing is, worden opgeroepen met inachtneming van een termijn van minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden. Deze termijn begint te lopen na het indienen van de procesinleiding, dan wel, in het geval van dat de procesinleiding wordt betekend voor het indienen, op het moment van betekening (art 115 lid 2 Rv).

Als verweerders is verschillende landen wonen kunnen voor de afzonderlijke verweerders verschillende verschijningsdatums en –termijnen van toepassing zijn.

Inhoud procesinleiding

De procesinleiding (art 30a Rv) en het oproepingsbericht vervangen de huidige dagvaarding. De formaliteiten van de dagvaarding zijn verdeeld over deze twee stukken. In de procesinleiding staan:

 • De naam, voornamen, woonplaats en gekozen woonplaats van de eiser

 • De naam en woonplaats van de verweerder

 • De dag waarop de verweerder als laatste kan verschijnen

 • De vordering en de gronden daarvan

 • De naam en het kantooradres van de gemachtigde of advocaat

 • De verweren en gronden daarvoor van de verweerder

 • De bewijsmiddelen en getuigen van de eiser

 • De vermelding van de bevoegde rechter

Termijn van verschijnen verweerder

De eiser bepaalt de termijn waarop de verweerder uiterlijk moet verschijnen. Deze termijn is afhankelijk van de wijze waarop de procedure wordt gestart (art 30a lid 3 sub c Rv). Als de eiser de procesinleiding eerst indient is de termijn minimaal vier weken en maximaal zes maanden na de dag van indiening van de procesinleiding. Als de procesinleiding eerst wordt betekend, is de termijn van verschijnen minimaal twee weken en maximaal zes maanden na betekening.

Inhoud oproepingsbericht

Het oproepingsbericht (art 111 Rv) en de procesinleiding vervangen de huidige dagvaarding. De formaliteiten van de dagvaarding zijn verdeeld over deze twee stukken. De griffier stelt het oproepingsbericht op. Hierin staan:

 • De inhoud en datum van indiening van de procesinleiding.

 • De wijze waarop de verweerder in de procedure moet verschijnen.

 • In zaken waarin de verweerder in persoon kan procederen: de wijze waarop en de termijn waarbinnen de verweerder zich kan verweren.

 • De verstekaanzegging.

 • Of griffierecht wordt geheven en de hoogte daarvan.

 • Bij kort geding: de plaats, dag en uur van de mondelinge behandeling.

Termijn indienen verweerschrift

Zodra de verweerder verschijnt, begint de termijn voor het indienen van het verweerschrift te lopen. De dag waarop de verweerder als laatste zijn verweerschrift kan indienen is in kantonzaken vier weken na de dag van verschijnen en in andere zaken zes weken na de dag van verschijnen (art 111 lid 2 sub c Rv).

Termijnen van betekening/bezorging

Binnen twee weken na indiening van de procesinleiding moet de verweerder worden opgeroepen. Dat kan door middel van een informele oproep of een exploot (art 112 lid 1 Rv).

Informele oproep

Een van de grote wijzigingen van KEI is dat er niet meer verplicht een deurwaarder moet worden ingeschakeld om de verweerder op te roepen. De eiser kan er ook voor kiezen om de procesinleiding en het oproepingsbericht ‘op andere wijze’ bij de verweerder te bezorgen (art 112 lid 1 Rv). Dit moet binnen twee weken na indiening van de procesinleiding gebeuren. De eiser kan dus zelf kiezen hoe hij de stukken bij de verweerder bezorgt. Dit heeft wel gevolgen wanneer de verweerder niet binnen de gestelde termijn verschijnt. Er wordt in dat geval namelijk geen verstek verleend en de verweerder zal alsnog door een deurwaarder moeten worden opgeroepen (art 112 lid 2 Rv).

Betekening bij exploot

De eiser heeft na de indiening van de procesinleiding de keuze om de verweerder bij exploot of ‘op andere wijze’ op te roepen (art 112 lid 1 Rv). Aan het oproepingsexploot van de deurwaarder worden geen nadere eisen gesteld. Het exploot zal uiteraard wel aan de gewone eisen die aan een exploot worden gesteld moeten voldoen. Uiterlijk een dag voordat de verweerder moet verschijnen moet het exploot worden ingediend. Verschijnt de verweerder niet nadat hij bij exploot is opgeroepen, dan wordt verstek tegen hem verleend.

Gevolgen niet verschijnen

Als een verweerder niet verschijnt binnen de gestelde termijn en is hij bij exploot opgeroepen, dan wordt verstek tegen hem verleend. Als de verweerder op informele wijze is opgeroepen, wordt er geen verstek verleend (art 112 lid 2 Rv). De eiser moet de verweerder dan alsnog binnen twee weken na de oorspronkelijke uiterste verschijningsdatum bij exploot laten oproepen. De termijn om te verschijnen wordt dan verlengd met vier weken. De deurwaarder zal in dat geval de procesinleiding en het oproepingsbericht moeten aanpassen (art 112 lid 5 Rv).

Indienen exploot van betekening

Als de procesinleiding eerst wordt ingediend en de verweerder wordt bij exploot opgeroepen moet het exploot uiterlijk de dag voordat de verweerder uiterlijk kan verschijnen worden ingediend (art 112 lid 1 Rv). Als de eiser er voor kiest om de procesinleiding en het oproepingsbericht eerst te laten betekenen, moeten alle stukken onverwijld na betekening worden ingediend (art 113 Rv). In de praktijk zal een termijn van 5 werkdagen worden gehanteerd.

Verbetering/aanvulling oproepingsbericht en procesinleiding

Als de verweerder op informele wijze is opgeroepen en niet verschijnt, zal deze alsnog bij exploot moeten worden opgeroepen. De deurwaarder zorgt dan voor verbetering en aanvulling van het oproepingsbericht en de procesinleiding (art 112 lid 5 Rv).

Betekenen bij exploot voor indienen procesinleiding

Om de procedure te versnellen, kan een eiser ervoor kiezen om de een oproepingsbericht bij exploot te laten betekenen voordat hij de procesinleiding indient (art 113 Rv). Let op: deze mogelijkheid is bij appel uitgesloten. De minimumtermijn waarbinnen de verweerder kan verschijnen is dan twee weken, in plaats van de termijn van minimaal vier weken die geldt wanneer de procesinleiding eerst wordt ingediend (art 30a lid 3 sub c Rv). Na betekening moeten onverwijld het exploot, het oproepingsbericht en de procesinleiding worden ingediend. In de praktijk zal een termijn van 5 werkdagen worden gehanteerd.

Termijnen van indienen stukken

Als de procesinleiding eerst wordt ingediend (art 112 Rv) moet de verweerder worden opgeroepen. Uiterlijk de dag voordat de verweerder uiterlijk kan verschijnen moet het exploot van betekening zijn ingediend.

Als het oproepingsbericht eerst wordt betekend (art 113 Rv) moeten het exploot, het oproepingsbericht en de procesinleiding onverwijld worden ingediend. In de praktijk zal een termijn van 5 werkdagen worden gehanteerd.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?